KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO prosimy
o zapoznanie się z poniższą Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych pacjentów w NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko.

Powyższa Klauzula ma charakter informacyjny, w związku z powyższym nie musicie się Państwo z nami kontaktować, ani składać jakichkolwiek oświadczeń.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jolanta Szczurko, prowadząca działalność NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko z siedzibą w Białymstoku, ul Zwierzyniecka 9 lok. 17, NIP 9660055466., REGON 050112987

Kto jest osobą kontaktową u administratora?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Jolantą Szczurko, e-mail: [email protected]

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?

 

Cel przetwarzania: Podstawa prawna przetwarzania:
ustalenie tożsamości przy rejestracji oraz przed udzieleniem świadczenia art. 6 ust. 1 lit.a,b,c RODO
prowadzenie dokumentacji medycznej podczas świadczenia usług medycznych, ochrony stanu zdrowia, zawarcia i wykonywania umów, świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych art. 6 ust 1 lit.a,b,c RODO oraz art. 9 ust 2 lit.a RODO
kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów
przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nazwa firmy jako administratorze danych np.: obowiązków wskazanych w ustawach tj. w szczególności prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przekazywania informacji o chorobach zakaźnych, udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwości Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.,

Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.,

Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r.,

Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r.,

Ustawie o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001r.

Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r.

wystawianie dokumentów o czasowej niezdolności do pracy art. 6 ust 1 lit.a,b,c RODO oraz art. 9 ust 2 lit.a RODO
wystawianie zaświadczeń o dotychczasowym przebiegu leczenia art. 6 ust 1 lit.a,b,c RODO oraz art. 9 ust 2 lit.a RODO
prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych.
wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

 

 

Jak są pozyskiwane dane osobowe?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

Komu są przekazywane dane osobowe?

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. innym podmiotom leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania przez NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko świadczeń medycznych związanych z Pani/Pana procesem leczenia, a których NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko bezpośrednio nie wykonuje,
 2. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach określonych przepisami prawa,
 3. organom administracji państwowej i samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
 4. pozostałym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 5. osobom upoważnionym przez Panią/Pana oraz przedstawicielom ustawowym,
 6. podmiotom świadczącym obsługę prawną i informatyczną MEDINFO Sylwester Smoluk,
 7. operatorom zajmującym się działalnością pocztową lub kurierską oraz transportową.

Płatności dokonywane na rzecz NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego konta, oraz z jakiej instytucji dokonano zapłaty. NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko będzie te dane przetwarzać́ w celu sprawdzenia, czy płatność została wykonana w sposób prawidłowy oraz w celach związanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrotów, dochodzenia i obrony roszczeń́ oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko może uzyskiwać Pani/Pana dane osobowe z rejestrów publicznych np. baza EWUŚ lub ZUS w celu weryfikacji czy ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania świadczeń leczniczych.

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.

Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą:

 1. przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
 2. przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują̨ NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko przechowywać́ Pani/Pana dane osobowe będą przez lat 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
 3. w okresie, w którym NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko może ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa
 4. przez czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Pani/Pana i NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko umowy np. umów dotyczących przechowywania komórek rozrodczych i zarodków, a w przypadku dochodzenia przez NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko roszczeń́ lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań́

Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Warunkiem udzielenia świadczeń medycznych w NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko jest przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach rejestracyjnych, formularzach zgód, umowach oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko. Przetwarzanie danych osobowych i ich weryfikacja przeprowadzona przez uprawnionych do tego pracowników NZOZ Poradnia Stomatologiczna Jolanta Szczurko w oparciu o dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganych ustawodawstwem medycznym może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

 

Leave a reply